Vedtægter, referater & andre dokumenter

Vedtægter for Holbæk Mavedanserforening (vedtaget 2. maj 2007, ændret maj 2015, ændret 6. juni 2016, ændret 23. februar 2019)

§ 1 Navn Foreningens navn er Holbæk Mavedanserforening. Foreningen er stiftet d. 29. november 2006 og er hjemmehørende i Holbæk Kommune.

§2 Formål Stk. 1) Foreningens formål er at fremme mavedansens vilkår i Holbæk kommune og omegn. Stk. 2 ) Mavedans defineres som dans fra Nordafrika, Egypten, Mellemøsten, Saudi Arabien og Tyrkiet med rødder i folkloren i de respektive områder. Stk. 3) Foreningen har desuden til formål at sikre gode fysiske rammer for mavedans i Holbæk, så foreningens identitet styrkes af et fast tilholdssted: Et klublokale. Der lægges vægt på at klublokalet er smukt orientalsk indrettet, så det inspirerer kreativitet og danseglæde. Samt at lokalet er egnet til danseundervisning: At det har spejlvæg, dansegulv, højt nok til loftet, fastmonteret musikanlæg, en opslagstavle til foreningen samt opbevaringsskabe.

§ 3 Medlemsforhold Stk. 1) Som medlem kan optages børn og voksne, som har accepteret nærværende vedtægter. Stk. 2 ) Ved optagelse betales kontingent for indeværende aktivitetsår, derefter fra januar til januar. Stk. 3 ) Kontingents størrelse fastsættes af bestyrelsen og meddeles på den ordinære generalforsamling. Stk. 4 ) Man behøver ikke at være medlem for at deltage i foreningens arrangementer. Deltagere, der ikke er medlemmer, kan opkræves mer-pris for deltagelse. Foreningens medlemmer har fortrinsret, hvis der er begrænset pladser til et arrangement.

§ 4 Myndighed og ledelse Stk. 1 ) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Stk. 2 ) Generalforsamlingen holdes en gang årligt i januar og indkaldes med 14 dages varsel Stk. 3 ) Generalforsamlingen har følgende dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning fremsættes af formanden 3. Regnskabet forelægges og godkendes 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af næstformand 7. Valg af sekretær 8. Valg af kasserer 9. Valg af et menigt medlem 10. Valg af 1-2 suppleanter 11. Valg af revisor Stk. 4 ) Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret Stk. 5 ) Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år Stk. 6 ) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Stk. 7 ) For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

§ 5 Bestyrelsen Stk. 1 ) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: 1. Formand 2. Næstformand 3. Kasserer 4. Sekretær 5. Et menigt bestyrelsesmedlem Stk. 2 ) På valg er formand og kasserer i lige år. Næstformand, sekretær og menigt medlem er på valg i ulige år. Revisor er på valg hvert år. Stk. 3 ) Generalforsamlingen vælger 1-2 suppleanter, som træder til, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder.

§ 6 Bestyrelsens myndighed Stk. 1 ) Bestyrelsen leder foreningen efter denne vedtægt og tegner den samlede forening udadtil Stk. 2 ) Bestyrelsen koordinerer foreningens samlede aktiviteter og økonomi Stk. 3 ) I henvendelse til offentlig myndighed tegnes foreningen af formanden Stk. 4 ) Bestyrelsen godkender foreningens budgetter Stk. 5 ) Kasseren har dispositionsret over foreningens konto Stk. 6 ) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 7 ) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 8 ) Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens regnskab skal føres efter godt regnskabsmæssigt skik. Årsregnskabet fremlægges for generalforsamlingen med revisorpåtegning. Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungerer som medlemskartotek.

§ 7 Opløsning af foreningen Hvis foreningen ophører skal kassebeholdningen tilfalde Støtteforeningen for Danish Open Bellydance

Referater af generalforsamlinger

Brochurer og flyers